Sementti

Sementti on jauhemainen hydraulinen sideaine, joka reagoi veden kanssa ja kovettuu lujaksi ja kestäväksi lopputuotteeksi. Sementtiä käytetään pääasiassa betonin, maailman yleisimmän rakennusaineen, sideaineena. Sementin muita käyttökohteita ovat erilaiset laastit ja tasoitteet sekä maaperän stabilointi.

Sementin lujuus

Lujuus on yksi sementin tärkeimmistä ominaisuuksista, mutta sementillä on myös muita ominaisuuksia, jotka vaikuttavat oleellisesti betonien ja laastien valmistukseen ja niiden ominaisuuksiin. Tällaisia ominaisuuksia ovat mm.:

 • kemiallinen koostumus ja seosaineet
 • sementin reaktiot veden kanssa
 • sitoutuminen, lujuudenkehitysnopeus
 • hienous/vedentarve ja
 • lämmönkehitys

Tietoa betonista
Tietoa stabiloinnista

Sementin valmistus

Sementin valmistuksen päävaiheet ovat:

 • Kalkkikiven louhinta, murskaus ja raakajauhatus
 • Portlandklinkkerin poltto
 • Sementin jauhatus

Sementin valmistuksen pääraaka-aine on kotimainen kalkkikivi, joka louhitaan, murskataan ja lajitellaan ennen raakajauhatusta. Kalkkikivestä saatavan kalsiumkarbonaatin (CaCO3) lisäksi sementin valmistuksessa tarvitaan piioksidia (SiO2), rautaoksidia (Fe2O3) ja alumiinioksidia (AI2O3), joita saadaan kalkkikivilouhoksen sivukivistä ja muun teollisuuden sivutuotteista. Kiviainesten kemiallisen koostumuksen perusteella määritetään raaka-aineiden syöttösuhteet ja aineet syötetään raakajauhemyllyyn, jossa ne jauhetaan hienoksi.

Sementtiklinkkeri valmistetaan noin 100 metrin mittaisessa kiertouunissa. Raakajauhe syötetään kiertouuniin syklonitornin kautta, jossa se kuumenee uunista poistuvien savukaasujen ansiosta. Kalkki-, pii-, alumiini- ja rautayhdisteet muuttuvat kalsiumyhdisteiksi ja sintraantuvat sementtiklinkkeriksi, kun materiaalin lämpötila nousee +1400°C:een. Uunin loppupäässä sementtiklinkkeri jäähdytetään ilmajäähdyttimissä nopeasti noin 200°C:een. Klinkkeri muistuttaa tässä vaiheessa karkeaa soraa.

Rakennussementit valmistetaan jauhamalla klinkkeriä, seosaineita ja kipsiä kuulamyllyssä. Seosaineina Finnsementissä käytämme kalkkikiveä ja masuunikuonaa. Kipsiä jauhetaan mukaan säätämään sementin sitomisaikaa. Rakennussementin ominaisuuksia säädellään mm. klinkkerin koostumuksella, käytettävien seosaineiden suhteilla ja jauhatushienoudella.

Laatu

Haluamme tarjota asiakkaillemme tasalaatuisia ja turvallisia tuotteita. Laadunvarmistus on kiinteä osa sementin valmistusprosessiamme. Prosessien eri vaiheissa otettavat useat laadunvalvontanäytteet ja jatkuva laadunohjaus takaavat sen, että sementtimme täyttävät sekä standardien että asiakkaiden niille asettamat tiukat vaatimukset. Noudatamme toiminnassamme ISO 9001 ja ISO 14001 standardien periaatteita.

Kaikki rakennussementtimme ovat CE-merkittyjä. CE-merkinnän saaminen edellyttää sementtien tuotesertifiointia, jossa ns. arviointilaitos varmentaa sementtien täyttävän standardin SFS-EN 197-1 vaatimukset. Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt Finnsementin valmistamille sementeille CE-merkin käyttöoikeuden.

Sementtistandardi

Sementtistandardi SFS-EN 197-1 määrittelee tavallisten sementtien koostumus- ja laatuvaatimukset sekä vaatimustenmukaisuuden ehdot.

Sementtien valmistuksessa käytetään portlandklinkkeriä ja seosaineita. Standardi ryhmittelee sementit viiteen päälajiin niiden koostumuksen perusteella:

 1. CEM I Portlandsementti
 2. CEM II Portlandseossementti
 3. CEM III Masuunikuonasementti
 4. CEM IV Pozzolaanisementti
 5. CEM V Seossementti

Päälajit jaetaan edelleen eri sementtilajeihin käytetyn seosaineen ja seosainemäärien perusteella. Standardi käsittää yhteensä 27 erilaista sementtilajia.

Sementtien merkintä

Sementit merkitään sementtilajin tunnuksella (+ seosainetunnus), lujuusluokkaa kuvaavalla luvulla ja varhaislujuutta kuvaavalla kirjaimella.

Lujuusluokat ja varhaislujuus

Rakennussementit jaetaan kolmeen standardilujuusluokkaan, jossa standardilujuudella tarkoitetaan sementin puristuslujuutta 28 vuorokauden iässä. Lujuusluokat ovat 32,5, 42,5 ja 52,5. Joka standardilujuusluokalle on lisäksi otettu kaksi varhaislujuusluokkaa, joissa N tarkoittaa normaalia varhaislujuutta ja R korkeaa varhaislujuutta. Standardi määrittelee sementtien varhaislujuuden kahden vuorokauden puristuslujuusarvojen perusteella 32,5 N luokkaa lukuun ottamatta.

Katso standardilujuudelle ja varhaislujuudelle asetetut vaatimukset.

 

Back to top