Yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja 30.3.2020 alkaen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste on nähtävissä www.finnsementti.fi sivuilla.

1. Rekisterinpitäjä 

Finnsementti Oy, Y-tunnus 1628387-7

Yhteystiedot
Skräbbölentie 18 
21600 Parainen 
Puhelin: vaihde +358 201 206 200 
sähköposti: tietosuojavastaava@finnsementti.fi

2. Rekisterin nimi 

Finnsementti Oy:n: a) Asiakasrekisteri b) Markkinointi- ja kontaktirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

a) Asiakasrekisterin tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Finnsementti Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, markkinointitoimenpiteet, palautekyselyt sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Finnsementti Oy:n toimintaan liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan. Asiakasrekisterin henkilötiedot poistetaan tietokannasta asiakassuhteen päätyttyä säännöllisesti tehdyillä poistoajoilla. b) Markkinointi- ja kontaktirekisterin tarkoituksena on Finnsementti Oy:n ja sen konserniyhtiöiden tuotteiden ja palvelujen markkinointi potentiaalisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.  


4. Rekisterin tietosisältö

a) Asiakasrekisterin tietosisältö:

  • Nimi
  • Henkilötunnus
  • Yritys
  • Yhteystiedot
  • Asiakassuhteeseen ja tilaukseen liittyviä tietoja
  • Laskutukseen ja luotonvalvontaan liittyviä tietoja

b) Markkinointi- ja kontaktirekisterin tietosisältö:

  • Nimi
  • Yhteystiedot


5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään. Sen lisäksi tietoja voidaan kerätä luottotietorekisteristä ja väestötietorekisteristä lainsäädännön niin salliessa.

Markkinointitarkoituksia varten henkilötietoja voidaan hankkia myös muista henkilörekistereistä.

Henkilö on rekisteröitynyt Finnsementti Oy:n asiakkaaksi tai pyytänyt tarjouksen Finnsementti Oy:n ylläpitämistä sähköisistä palveluista (www.finnsementti.fi).

 6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Finnsementti Oy ei lähtökohtaisesti luovuta rekisterissään olevia tietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietoja luovutetaan perintätoimistolle perintätoimenpiteitä varten ja viranomaisille lainsäädännön niin edellyttäessä.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


7. Rekisterin suojauksen periaatteet

A.     Manuaalinen aineisto

Tulostetaan vain tarvittaessa. Luottamuksellinen aineisto tuhotaan asianmukaisesti.

B.     TIetojärjestelmiin talletetut tiedot

Tietoja siirrettäessä palvelimelle ulkoisessa tietoverkossa, ne eivät ole suojattu SSL-salauksella (Secure Sockets Layer), mitä käyttää palvelun käyttäjä itse. Maksutapahtuman yhteydessä käytetään SSL-salausta.

Sisäisessä tietoverkossa on käytössä salasanat ja palomuuri, mihin ei ole pääsyä sisäisen tietoverkon ulkopuolelta.

Palvelimet, joilla rekisteri sijaitsee, ovat ulkopuolisen palveluntarjoajan ylläpidossa. Palveluntarjoaja vastaa palvelinlaitteiden suojauksesta salasanoin ja palomuurein. Palvelimet sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteriin on käyttöoikeus Finnsementti Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Rekisterin käyttäjillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat sekä heitä sitoo myös vaitiolovelvollisuus.  


8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
 

Rekisteröidyllä henkilöllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava (henkilöllisyys todistettava). Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen.

Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1). Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava (henkilöllisyys todistettava).

Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1)  


10. Muut mahdolliset oikeudet
 

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1)  


11. Evästeet

Palvelu käyttää ns. cookie-toimintoa eli evästeitä käyttäjätietojen hallintaan. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen, esimerkiksi verkkokaupan ostoskorin toimintaan. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Lisäksi evästeitä käytetään anonyymien tilastotietojen keräämiseen Finnsementin www-sivujen käyttömääristä ja -tavoista Google Analytics -ohjelmalla. Näitä tilastotietoja ei missään vaiheessa yhdistetä käyttäjien henkilötietoihin. Tämän palautteen avulla pyrimme jatkuvasti parantamaan www-sivujen sisältöä. Mikäli Internet-sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, hän voi kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen). Huomaa kuitenkin, että tällöin Internet-sivujen toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä.

Back to top